L’Associació de la Festa de MIC de Lleida convoca el XIX concurs de cartells de la Festa de 2015

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, convoca el XIX concurs de cartells que estarà regit per les bases següents

Tema: La Festa de Moros i Cristians

Text: Festa de Moros i Cristians , Lleida, 16 i 17 de maig de 2015

Concursants: Tots els aficionats al disseny que acceptin aquestes bases. El Cartell ha de ser propietat del concursant

Obres: les mides del Cartell original han de ser de 70 cm de alt per 50 cm d’ample, sense incloure els marges blancs d’un mínim de 4 cm. Ha d’anar muntat sobre un suport rígid (sense vidre) i s’ha de poder reproduir en quadricromia

Identificació: Al cartell original presentat pels concursants hi ha de figurar, explícitament: el lema amb que titulin el Cartell i el pseudònim amb què participen al concurs. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el nom, adreça, adreça electrònica i telèfon de l’autor.

Tramesa: la data límit de presentació d’obres serà el 26 febrer a l’adreça següent:   Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida Carrer Panera, 1 – 25002 Lleida, en horari de 00.00 hores a 13.00 hores. degudament protegides i lliures de despeses; o dipositar-les a la mateixa seu de l’Associació

Jurat: El jurat qualificador està format per un expert en disseny i per un membre de cada comparsa de l’Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida . El seu veredicte serà inapel·lable.

Premi: s’estableix un premi únic de 800 Euros

Exposició: Es realitzarà una exposició d’una selecció d’obres presentades, anunciant-ne oportunament el lloc i les dades.

Devolució: El Cartell premiat quedarà en propietat de l’Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida; aquesta el podrà editar en exclusiva sempre que ho cregui convenient i en qualsevol format. La resta de cartells podran recollir-se al mateix lloc d’entrega ( la seu de l’Associació ) en un termini de 1 mes, després de finalitzada la exposició. Transcorregut aquest temps passaran a ser propietat de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

Nota: L’organització posarà el màxim interès en la conservació de les obres presentades però declina tota responsabilitat en cas d’accidents fortuïts o per la possible pèrdua d’aquestes.

L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases

L’autor del cartell guanyador haurà de lliurar una copia d’aquest en suport informàtic.