CONCURS DE CARTELLS FESTA 2016

Bases del Concurs

L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, convoca el XX concurs de cartells que estarà regit per les bases següents

 • Tema: La Festa de Moros i Cristians
 • Text: Festa de Moros i Cristians , Lleida, 14 i 15 de maig de 2016
 • Concursants: Tots els aficionats al disseny que acceptin aquestes bases. El Cartell ha de ser propietat del concursant
 • Obres: les mides del Cartell original han de ser de 70 cm de alt per 50 cm d’ample, sense incloure els marges blancs d’un mínim de 4 cm. S’ha de deixar una reserva a l’extrem inferior de 4 cm en color llis i clar, per tal de poder afegir-hi els logos dels patrocinadors i/o col·laboradors. Ha d’anar muntat sobre un suport rígid (sense vidre) i s’ha de poder reproduir en quadricromia.
 • Identificació: Al cartell original presentat pels concursants hi ha de figurar, explícitament: el lema amb que titulin el Cartell i el pseudònim amb què participen al concurs. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el pseudònim a l’exterior i nom, adreça, adreça electrònica i telèfon de l’autor a l’interior.
 • Tramesa: la data límit de presentació d’obres serà el 26 febrer a l’adreça següent: Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida Carrer Panera, 1 – 25002 Lleida,  degudament protegides i lliures de despeses; o dipositar-les  a la mateixa seu de l’Associació del 22 al 26 de febrer, en horari de 10:30 hores a 12.30 hores i de 18:00 hores a 20:00 hores.
 • Jurat: El jurat qualificador està format per 3 experts en disseny i per un membre de cada comparsa de l’Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida . El seu veredicte serà inapel·lable.
 • Premi: s’estableix un premi únic de 800 Euros
 • Exposició: Es realitzarà una exposició d’una selecció d’obres presentades cap a la tardor, anunciant-ne oportunament el lloc i les dates.
 • Devolució: El Cartell premiat quedarà en propietat de l’Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida; aquesta el podrà editar en exclusiva sempre que ho cregui convenient i en qualsevol format. La resta de cartells podran recollir-se al mateix lloc d’entrega ( la seu de l’Associació ) en un termini de 1 mes, després de finalitzada la exposició. Transcorregut aquest temps passaran a ser propietat de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
 •  Nota: L’organització posarà el màxim interès en la conservació de les obres presentades però declina tota responsabilitat en cas d’accidents fortuïts o per la possible pèrdua d’aquestes.
 • L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases
 • L’autor del cartell guanyador haurà de lliurar una copia d’aquest en suport informàtic, en format jpg o compatible i com a mínim a 300 ppp.