Segons el que disposa l’article 11 dels Estatuts, i mitjançant acord pres en reunió ordinària de la Junta Directiva de l’Associació es va convocar als socis a l’Assemblea General Ordinària al local social de l’associació el dia 24 de novembre a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:

1.– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Assemblea General Ordinària del dia 24 de novembre de 2021; 2.– Memòria any fester 2021/2022; 3.– Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes amb data de tancament comptable; 4.– Presentació del pressupost de l’any fester 2022/2023 i provació si s’escau; 5.-Projecte d’activitats festeres any fester 2022/2023; 6.– Precs i preguntes.

Iniciada la reunió, es va aprovar sense cap esmena l’acta de la darrera assemblea. Presentat l’estat de comptes pel tresorer va quedar aprovat per unanimitat. Pel que fa al pressupost de l’any fester 2022/2023 i prèvia modificació, també va ser aprovat pels socis assistents a l’assemblea. D’altra banda també es va donar a conèixer el projecte d’activitats festeres previstes per l’ any fester 2022/2023

L’Assemblea es va donar per acabada a les 21:25 hores.